ΣΩΜΑΤΕΙΟ

AΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΘΗΡΟΣ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Α.Σ.Μ. ΚΥΘΗΡΟΣ

 

 

     1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

     Τα φυσικά πρόσωπα που απαρτίζουν το Σωματείο, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες :

1)    Μέλη : είναι τα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν αθλητικό δελτίο (κάρτα Α) στην Ε.Γ.Ο.  και έχουν συ-

μπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

      2) Αθλητές : είναι τα πρόσωπα τα οποία έχουν αθλητικό δελτίο (κάρτα Α) στην Ε.Γ.Ο.

      3) Αθλητές-Μέλη : είναι τα πρόσωπα τα οποία έχουν αθλητικό δελτίο (κάρτα Α) στην Ε.Γ.Ο. και έχουν  

          συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους.

 

     1.1  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1)    Οι προϋποθέσεις για την εγγραφή μελών καθορίζονται από το Καταστατικό του Σωματείου και εφαρμόζονται από το Δ.Σ..

2)   Για την εγγραφή μέλους απαιτείται αίτηση εγγραφής, σε έντυπο που χορηγείται από το Δ.Σ., με συννημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (φωτογραφία, φωτοτυπία ταυτότητας) και προσυπογράφεται από 2 μέλη του Σωματείου. Παραίτηση μέλους γίνεται με έγγραφη αίτηση και αφού δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες προς το Σωματείο.

3)   Όλα τα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις απέναντι στο Σωματείο.

4)   Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη και μπορούν να συμμετέχουν στις Γ.Σ. με δικαίωμα λόγου και ψήφου.

Έχουν, όμως, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του Σωματείου, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει 1 (ένα) χρόνο από την εγγραφή τους στο Σωματείο.

5)   Δικαιούνται να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε αθλητική εσωτερική διοργάνωση του Σωματείου, με την

προϋπόθεση να έχουν κάρτα Δ της Ε.Γ.Ο., στην περίπτωση που δεν είναι αθλητές. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση κάρτας Δ από την Ε.Γ.Ο., πρέπει να συνυποβάλλονται και με την αίτηση εγγραφής μέλους προς το Σωματείο. Στην περίπτωση αυτή, τους δίνεται και η δυνατότητα να λαμβάνουν μέρος και σε εσωτερικό πρωτάθλημα άλλου σωματείου.

 

     1.2  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

1)    Για την εγγραφή αθλητή στη δύναμη του Σωματείου, χρειάζεται η υποβολή στον Πρόεδρο ή στον Γενικό Γραμματέα, όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, μαζί με το έντυπο της αίτησης εγγραφής αθλητή/ριας. Στην περίπτωση δε, που ο αθλητής είναι ανήλικος, απαιτείται και έγγραφη συγκατάθεση γονέα. Τα δικαιολογητικά είναι τα αντίστοιχα που απαιτούνται για την έκδοση κάρτας Α από την Ε.Γ.Ο..

2)   Όλοι οι αθλητές και αθλήτριες του Σωματείου έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις.

3)   Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μπορούν όμως να παρευρίσκονται στις Γ.Σ. με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου.

4)   Δικαιούνται να συμμετέχουν σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις του Σωματείου και της Ε.Γ.Ο..

5)   Δύνανται να απαρτίζουν τις αντιπροσωπευτικές ομάδες του Σωματείου.

6)   Δεν επιτρέπεται σε αθλητές και αθλήτριες του Σωματείου να είναι ταυτόχρονα αθλητές και αθλήτριες σε άλλο σωματείο της Ε.Γ.Ο.. Επιτρέπεται, όμως, αν το επιθυμούν, να συμμετέχουν σε εσωτερικό πρωτάθλημα άλλου σωματείου.

7)   Όλοι οι αθλητές και αθλήτριες οφείλουν να φορούν την εμφάνιση του Σωματείου και να σέβονται τον εκάστοτε χορηγό που θα διαφημίζεται σε αυτήν, ανεξάρτητα αν οι ίδιοι ατομικά έχουν άλλες συμφωνίες Στις ατομικές ή άλλες διοργανώσεις της Ε.Γ.Ο. οφείλουν να φορούν την εμφάνιση που ορίζεται από το Δ.Σ..

8)   Σχετικά με τις μεταγραφές αθλητών/αθλητριών, οι οποίες θα είναι πάντα σύμφωνες με το Καταστατικό και τον Αθλητικό Νόμο, επιτρέπονται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και κατά την οριζόμενη από την Ε.Γ.Ο. περίοδο, με την υποβολή πάντα των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 

     1.3  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ

     Τα πρόσωπα της κατηγορίας αυτής έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των προσώπων και των    

     προηγούμενων δύο κατηγοριών.

 

     1.4  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΛΩΝ

1)    Όλοι υποχρεούνται να τηρούν άψογη συμπεριφορά σε όλες τις αγωνιστικές ή μη εκδηλώσεις του Σωματείου και της Ε.Γ.Ο., να μην αντιδρούν αντιαθλητικά σε οποιουδήποτε είδους πρόκληση, αλλά να προσπαθούν να επιλύουν τα τυχόν προβλήματα μέσω των αρμοδίων οργάνων, πάντα με φίλαθλο πνεύμα, κατανόηση, ανοχή και σεβασμό.

2)   Όλοι υποχρεούνται να παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις που αφορούν στο Σωματείο (Γ.Σ. – Εκλογές – Διάφορες εκδηλώσεις)

3)   Όλοι έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν οποιοδήποτε παράπονο, απορία, ερώτηση, παρατήρηση ή να ζητήσουν διευκρινίσεις, για κάθε ζήτημα που τυχόν προκύψει, στα αρμόδια όργανα που έχουν ορισθεί από το Δ.Σ.. Στην περίπτωση που δεν τύχουν απάντησης ή λύσης ή αυτή που θα τους δοθεί από το αρμόδιο όργανο, δεν τους καλύψει ή δεν τους ικανοποιήσει, έχουν το δικαίωμα να θέσουν το θέμα στο Δ.Σ. με γραπτή αίτησή τους.

4)   Πρέπει να δέχονται τις εκάστοτε αγωνιστικές συνθήκες μέχρι την λήξη της αγωνιστικής και μόνο μετά από αυτήν, μπορούν να ζητήσουν επίλυση ή να συζητήσουν το πρόβλημα που έχει προκύψει, με το αρμόδιο όργανο.

5)   Όλοι υποχρεούνται να καταβάλλουν την εγγραφή και την μηνιαία ή ετήσια ή έκτακτη συνδρομή, η οποία θα ορίζεται με εκάστοτε απόφαση του Δ.Σ.

6)   Όλοι οφείλουν να είναι ταμειακώς εντάξει. Σε αντίθετη περίπτωση, το Δ.Σ. του Σωματείου νομιμοποιείται να λάβει όποια μέτρα θεωρήσει αναγκαία για την λύση του προβλήματος.

7)   Υποχρεούνται να υπακούουν και να αποδέχονται τις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου (Δ.Σ., Επιτροπές, Προπονητές, Παρατηρητές). Σε περίπτωση διαφωνίας μπορούν να απευθυνθούν εγγράφως στα αρμόδια όργανα.

8)   Όταν δηλώνουν συμμετοχή στις εκάστοτε εσωτερικές διοργανώσεις του Σωματείου (ομαδικές και ατομικές) υποχρεούνται να συμμετέχουν σε όλη την διάρκεια αυτών. Σε περίπτωση αποχώρησης ατόμων από ατομική ή ομαδική διοργάνωση ή διάλυσης ομάδας, χωρίς σοβαρή αιτία, το Δ.Σ. θα επιβάλλει και τις ανάλογες κυρώσεις.

9)   Όλοι έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν εγγράφως το Δ.Σ. για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία επικοινωνίας τους.

 

     2.  ΔΙΟΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

     2.1  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

     Εισηγήσεις, παρατηρήσεις και διάφορα θέματα προς επίλυση είναι δυνατόν να τεθούν γραπτώς προς το  

     Δ.Σ., με την παράδοση επιστολής στον Πρόεδρο. Αυτά θα εξετάζονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση

     του Δ.Σ. και θα ανακοινώνεται η απόφαση, είτε γραπτώς, είτε προφορικώς, (ανάλογα με την περίπτωση),

     στους ενδιαφερομένους. Ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα, πριν την εξέταση κάποιου θέματος σε συνεδρίαση

     του Δ.Σ., να αναθέσει την διερεύνηση ή την εξέταση του θέματος αυτού, σε όποιον κρίνει, ότι έχει την

     αντίστοιχη δυνατότητα και ικανότητα και να ζητήσει την υποβολή της σχετικής εισήγησης, μέσα σε ορι-

     σμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου στη συνέχεια να τεθεί προς συζήτηση, στην συνεδρίαση του Δ.Σ..

 

     2.2  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

     Επιτροπές δημιουργούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Αθλητικού Νόμου και του Κατα-

     στατικού του Σωματείου, και ορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ..

     Η θητεία των Επιτροπών συνήθως ακολουθεί την θητεία του Δ.Σ., αλλά το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να     

     μειώσει την θητεία κάποιας ή να απαλλάξει τα μέλη της από τα καθήκοντά τους, εκτός κι αν προβλέπεται  

     διαφορετικά από το Καταστατικό ή τον Αθλητικό Νόμο.

     Οι αποφάσεις των Επιτροπών αποτελούν εισήγηση προς το Δ.Σ., το οποίο έχει το δικαίωμα έγκρισης, τρο-

     ποποίησης ή απόρριψής τους και είναι εκτελεστές μόνο μετά την αντίστοιχη απόφαση του Δ.Σ..

     Τα μέλη κάθε Επιτροπής δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία και τουλάχιστον ένα από τα μέλη της πρέ-

     πει να είναι και μέλος του Δ.Σ..

     Οι συνεδριάσεις των Επιτροπών γίνονται με παρουσία της πλειοψηφίας των μελών τους, με ευθύνη του

     προέδρου κάθε επιτροπής.

     Ο κανονισμός λειτουργίας τους, τα θέματα και οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται από το Δ.Σ. του Σω-

     ματείου ή από το Καταστατικό ή από τον Αθλητικό Νόμο.

     Οι αποφάσεις κάθε Επιτροπής λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των μελών της.

     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  ή εκπρόσωπός του έχει το δικαίωμα να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Επι-

     τροπών.

 

     ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

     Μπορεί να ορισθεί μία Επιτροπή για όλα τα εσωτερικά πρωταθλήματα του Σωματείου. Υπάρχει και η  δυ-

     νατότητα ορισμού Επιτροπής για κάθε εσωτερικό πρωτάθλημα ξεχωριστά.

     Η Επιτροπή αυτή οφείλει να βρίσκεται σε άμεση συνεννόηση και να τελεί υπό την παροχή οδηγιών και  βο-

     ήθειας από τον ορισμένο από το Δ.Σ., Υπεύθυνο διεκπεραίωσης διοργανώσεων.

     Οι αρμοδιότητές της είναι :

     α) Προετοιμασία, οργάνωση και προκήρυξη των αγωνιστικών.

     β) Συγκέντρωση των χρημάτων και των φύλλων αγώνα κάθε εγωνιστικής και παράδοση αυτών στον Ταμία

         και στον Υπεύθυνο διεκπεραίωσης διοργανώσεων, αντίστοιχα.

     γ) Εκδίκαση ενστάσεων κατά την διεξαγωγή των αγωνιστικών.

     δ) Ορισμός διαιτητών, παρατηρητών, υπευθύνων και γραμματείας.

     ε) Παρακολούθηση και ενημέρωση για κάθε τροποποίηση, αλλαγή, μεταβολή, αναβολή.

 

     ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

     α) Η Πειθαρχική Επιτροπή είναι τριμελής.

     β) Για την εκδίκαση υπόθεσης από την Πειθαρχική Επιτροπή, απαιτείται έγγραφη αναφορά ή καταγγελία

         μέλους ή αθλητή, ή αίτημα μέλους του Δ.Σ., προς το Δ.Σ. του Σωματείου, το οποίο με την σειρά του

         κρίνει την παραπομπή στην Πειθαρχική Επιτροπή για περαιτέρω διερεύνηση ή την άμεση εκδίκαση από

         το ίδιο.

      γ) Ο πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής καλεί με έγγραφο τον ή τους καταγγελλομένους για απολογία,

          καθώς και όποιον άλλο κρίνει απαραίτητο για παροχή διευκρινίσεων, σχετικά με την υπόθεση.

          Η άρνηση απολογίας ή η μη εμφάνιση ενώπιον της Επιτροπής, είτε αυτοπροσώπως, είτε εγγράφως,

          αποτελεί παράπτωμα, το οποίο εμπίπτει στην προσβολή των οργάνων του Σωματείου και  τιμωρείται  

          ανάλογα.

     δ) Αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των μελών της. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνο-

         νται το πολύ εντός τριών ημερών από την ολοκλήρωση της εκδίκασης της υπόθεσης και υποβάλλονται

        στο Δ.Σ. για επικύρωση και δημοσιοποίηση.

     ε) Η επιμέλεια για την εκτέλεση των αποφάσεων της Πειθαρχικής Επιτροπής ανήκει στον Γενικό Γραμ-  

         ματέα του Σωματείου, ο οποίος κοινοποιεί αντίγραφο των αποφάσεων σε όλους τους εμπλεκομένους.

         Επίσης, τηρείται Ποινολόγιο, όπου καταχωρούνται όλες οι τελεσίδικες αποφάσεις, με τις οποίες επι-

         βλήθηκαν ποινές.

     ζ) Ποινή που επιβλήθηκε αρχίζει από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης.

      η) Ένσταση ενάντια στην απόφαση του Δ.Σ. ασκείται όπως ορίζεται από το Καταστατικό ή τον Αθλητικό

          Νόμο.

 

     ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

     Τα της σύνθεσης και λειτουργίας της ορίζονται από το Καταστατικό του Σωματείου.

 

     ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

     Τα της σύνθεσης και λειτουργίας της ορίζονται από το Καταστατικό του Σωματείου.

 

     3.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

     Το Σωματείο για κάθε αγωνιστική περίοδο, έχει την υποχρέωση να διοργανώνει εσωτερικά πρωταθλήματα   

     ατομικά και ομαδικά, καθώς και τουρνουά ή έπαθλα, ανάλογα με τις γενικότερες αγωνιστικές υποχρεώσεις

     του. Η κάθε αγωνιστική περίοδος θα ξεκινά με 2 πρωταθλήματα, ένα ατομικό και ένα ομαδικό, τα οποία θα

     διεξάγονται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Η προκήρυξή τους και ο τρόπος διεξαγωγής τους θα ανακοινώνο-

     νται μέχρι τις 15/09 κάθε έτους. Για τις υπόλοιπες διοργανώσεις, οι προκηρύξεις τους θα ανακοινώνο-

     νται έγκαιρα, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξή τους. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να αλλάξει, να   τρο-

     ποποιήσει, να προσθέσει και να αφαιρέσει διοργανώσεις, πάντα με γνώμονα την καλύτερη και σωστότερη

     λειτουργία του Σωματείου.

     1)  Οι αθλητές και τα μέλη καλόν είναι να συμμετέχουν στις εσωτερικές διοργανώσεις του Σωματείου.

     2) Όσοι συμμετέχουν πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει προς το Σωματείο και προς την επιχείρηση με  

          την οποία το Σωματείο συνεργάζεται.

     3)  Υπεύθυνη για τις εσωτερικές διοργανώσεις είναι η Επιτροπή Πρωταθλημάτων, η οποία είναι και το

          βασικό όργανο επίβλεψης.

     4) Λεπτομέρειες και κανονισμοί των εσωτερικών διοργανώσεων θα ανακοινώνονται στους συμμετέχο-     

         ντες πριν την έναρξή τους.

     5)  Για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρξει, το οποίο δεν προβλέπεται από την προκήρυξη της αντίστοιχης

          διοργάνωσης, κατά σειρά υπεύθυνοι είναι : Η Επιτροπή Πρωταθλημάτων, το Δ.Σ., ο Εσωτερικός Κα-

         νονισμός, ο κανονισμός της Ε.Γ.Ο. και ο κανονισμός της FIQ.

     6)  Σε περίπτωση συμφωνίας με χορηγό για το σύνολο κάποιου εσωτερικού πρωταθλήματος, οι συμμετέ-

         χοντες είναι υποχρεωμένοι να την σεβαστούν.

     7)  Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ορισθεί υπεύθυνος Παρατηρητής για κάθε διοργάνωση, ο οποίος, σε

         συνεργασία με την Επιτροπή Πρωταθλήματος, υποχρεούται να ελέγχει τον αγωνιστικό και φίλαθλο       

         χώρο κατά την διάρκεια των αγώνων, να συγκεντρώνει τα φύλλα αγώνα, να δίνει άμεσες λύσεις στα

         ανακύπτοντα προβλήματα και να ενημερώνει γραπτώς το Δ.Σ. για οτιδήποτε συμβεί.

     8) Όλοι οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους κανόνες της Ε.Γ.Ο. και της F.I.Q. Για πα-

          ράδειγμα, αναφέρεται, η απαγόρευση του καπνίσματος και η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών,  

          κατά την διάρκεια του αγώνα.

     9)  Επιπλέον, όλοι οφείλουν να σέβονται τους συναθλητές τους, το φίλαθλο κοινό και την αίθουσα γενικά.

 

     ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

     1)  Σε κάθε ομαδικό πρωτάθλημα συμμετέχουν τουλάχιστον 10 ομάδες. Ο αριθμός των παικτών που

          απαρτίζουν την κάθε ομάδα θα προβλέπεται από την αντίστοιχη προκήρυξη.

     2)  Οι ομάδες που θα συμμετέχουν στα εσωτερικά πρωταθλήματα του Σωματείου, υποχρεούνται να φέ-

          ρουν ομοιόμορφες εμφανίσεις. Μη τήρηση αυτού θα επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Οι εμφα-

          νίσεις αυτές δύνανται να είναι όμοιες ανά ομάδα, σε αντίθετη δε περίπτωση, οι συμμετέχοντες οφεί-

          λουν να φέρουν εμφάνιση με τα διακριτικά του Σωματείου και πάντα κατόπιν προηγούμενης συνεννόη-

          σης με το Δ.Σ..

     3)  Ομάδες που δηλώνουν συμμετοχή στις εσωτερικές διοργανώσεις του Σωματείου, οφείλουν να  ολοκλη-

          ρώνουν την συμμετοχή τους έως την τελευταία αγωνιστική. Σε περίπτωση αναίτιας και άνευ  λόγου

          διάλυσης ομάδας, τα μέλη της εκπίπτουν από το δικαίωμα διεκδίκησης κάθε επάθλου και βρίσκονται

          και αντιμέτωπα με πιθανές κυρώσεις.

     4)  Σε περίπτωση αποχώρησης ομάδας από το πρωτάθλημα, εξακολουθούν να ισχύουν τα blind αυτής,

          μέχρι το τέλος του τρέχοντος γύρου. Με την έναρξη του επομένου γύρου, η αρμόδια Επιτροπή Πρω-

          ταθλήματος πρέπει να έχει βρει λύση στο πρόβλημα, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Διεκπεραίωσης

          διοργανώσεων ή ακόμη και σε συνεργασία με το Δ.Σ. αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

     5)  Ομάδες που συμμετέχουν σε εσωτερικό ομαδικό πρωτάθλημα, έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν

          αναβολή του αγώνα, τουλάχιστον 48 ώρες πριν την τέλεση της αγωνιστικής και μετά από συμφωνία  

          των 2 αρχηγών. Αυτό πρέπει να γίνει εγγράφως προς την Επιτροπή Πρωταθλήματος, η οποία και θα

          αποφασίσει. Σε περίπτωση αναβολής, ο αγώνας πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την επόμενη  αγωνι-

          στική του πρωταθλήματος και πάντα με την παρουσία μέλους της Επιτροπής ή του Δ.Σ..

     6)  Δίνεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης για οποιονδήποτε λόγο. Η ένσταση αυτή πρέπει να υποβλη-

          θεί γραπτά, μέσα σε 24 ώρες από την τέλεση του αγώνα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει  υπογραφεί  

          το φύλλο αγώνα. Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν μόνο οι αρχηγοί των ομάδων, καταβάλλοντας και

          το προβλεπόμενο παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται κάθε χρόνο από το Δ.Σ. και το οποίο και

          επιστρέφεται σε περίπτωση δικαίωσης, αλλιώς εκπίπτει υπέρ του Σωματείου.

          Η ένσταση εκδικάζεται αμέσως από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων, η οποία μπορεί, κατά περίπτωση,

          να ζητήσει και παροχή οδηγιών και βοήθειας από τον Υπεύθυνο ή από το Δ.Σ..

     7)  Οι παίκτες κάθε ομάδας εκλέγουν τον αρχηγό, ο οποίος δηλώνεται με την έναρξη της διοργάνωσης και

          είναι αυτός ο οποίος εκπροσωπεί την ομάδα του όπου και όποτε χρειασθεί.

          Ο αρχηγός κάθε ομάδας λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν στην ομάδα του, κατόπιν συνεννόησης με τα  

          μέλη της και οφείλει να τα ενημερώνει για τυχόν αποφάσεις των Επιτροπών και του Δ.Σ..

          Ο αρχηγός έχει την ευθύνη συγκέντρωσης των χρημάτων κάθε αγωνιστικής από τα μέλη της ομάδας

          του και την παράδοσή τους στον υπεύθυνο αρμόδιο. Είναι υποχρεωμένος να υπογράφει το φύλλο αγώ-

          να και η παράληψη αυτού μπορεί να επισύρει πειθαρχική ποινή.

          Σε περίπτωση συνεχούς ανάρμοστης συμπεριφοράς παίκτη ή παίκτριας ή συνεχών απουσιών του, ο

          αρχηγός κάθε ομάδας έχει το δικαίωμα να αποφασίσει, πάντα σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα μέλη της

          ομάδας του,  την διαγραφή του από την ομάδα και την έγγραφη γνωστοποίηση της απόφασης αυτής στα

          αρμόδια όργανα.

     8)  Μεταγραφές παικτών ανάμεσα στις ομάδες που συμμετέχουν στα ομαδικά πρωταθλήματα μπορούν να

          γίνουν μετά από έγγραφη συμφωνία των αρχηγών των ομάδων και κοινοποίηση αυτής στην αρμόδια

          Επιτροπή. Η μεταγραφή μπορεί να ισχύσει από την επόμενη αγωνιστική της επίσημης δήλωσής της.

          Μεταγραφές δεν επιτρέπονται κατά τους τελικούς γύρους των πρωταθλημάτων.

      9) Εγγραφή νέου παίκτη μπορεί να πραγματοποιηθεί, αν υπάρχει κενή θέση στην ενδιαφερόμενη ομάδα.

         Το όνομα του παίκτη θα δηλωθεί στο φύλλο αγώνα, αφού ενημερωθεί και η αρμόδια Επιτροπή και αυ-

         τός θα μπορεί να αγωνισθεί από την αμέσως επόμενη αγωνιστική της διοργάνωσης. Εγγραφές νέων

         παικτών δεν επιτρέπονται κατά τους τελικούς γύρους των πρωταθλημάτων.

     10) Κάθε διευκρίνιση σχετικά με την εκάστοτε διοργάνωση θα προβλέπεται και θα περιγράφεται στην

           προκήρυξή της.

     ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

     1)  Σε κάθε ατομικό πρωτάθλημα δέον να συμμετέχουν τουλάχιστον 24 παίκτες.

     2) Παίκτες που δηλώνουν συμμετοχή σε ατομικό πρωτάθλημα, οφείλουν να ολοκληρώνουν την συμμετοχή

         τους έως την τελευταία αγωνιστική. Σε περίπτωση αναίτιας και χωρίς σοβαρού λόγου αποχώρησης από

         αυτό, εκπίπτουν από το δικαίωμα διεκδίκησης κάθε επάθλου και βρίσκονται και αντιμέτωποι με τις

         αντίστοιχες κυρώσεις.

     3) Οι παίκτες που θα συμμετέχουν στα ατομικά πρωταθλήματα του Σωματείου, υποχρεούνται να φέρουν

         να φέρουν εμφάνιση με τα διακριτικά του Σωματείου. Μη τήρηση αυτού θα επισύρει τις προβλεπόμενες

         κυρώσεις. 

     4) Κάθε διευκρίνιση σχετικά με την εκάστοτε διοργάνωση θα προβλέπεται και θα περιγράφεται στην

         προκήρυξή της.

 

     ΤΟΥΡΝΟΥΑ – ΕΠΑΘΛΑ

      Το Σωματείο έχει την δυνατότητα να διοργανώσει τουρνουά και έπαθλα, όποτε κριθεί απαραίτητο για την  

      καλύτερη λειτουργία του και την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των μελών και αθλητών του. Για κάθε ένα

      από αυτά, θα ανακοινώνεται έγκαιρα η προκήρυξή του.

 

    4.  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

 

    4.1  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

      Το Δ.Σ. του Σωματείου υποχρεούται, με την έναρξη κάθε αγωνιστικής χρονιάς και μέχρι το τέλος του μη-

      νός Σεπτεμβρίου, να ανακοινώνει τυχόν τροποποιήσεις των κριτηρίων επιλογής των αντιπροσωπευτικών

      ομάδων, αν οι συνθήκες το επιβάλλουν.

      Κριτήρια επιλογής για την κλήση αθλητού/αθλήτριας στις αντιπροσωπευτικές ομάδες είναι τα παρακάτω :  

      1)  Η απόδοση των αθλητών / αθλητριών καθ’όλη την διάρκεια του ομαδικού εσωτερικού πρωταθλήματος

          του Σωματείου.

     2)  Η άψογη συμπεριφορά τους στο χώρο του μπόουλινγκ.

     3)  Οι σχέσεις με τους συμπαίκτες τους.

     4)  Η συνέπεια στις υποχρεώσεις τους προς τον Σωματείο, οι ανελλιπείς παρουσίες σε σημαντικές εκδη-

          λώσεις του και γενικά η εν γένει προσφορά τους σε αυτό.

     5)  Να μην έχουν υποπέσει κατά την διάρκεια της περιόδου σε παραπτώματα που επισύρουν την επιβολή

         ποινής αποκλεισμού από τις αντιπροσωπευτικές ομάδες, από την Π.Ε.

     6)  Να είναι αθλητές / αθλήτριες του Συλλόγου από την αρχή της περιόδου.

     7)  Να είναι ταμειακά τακτοποιημένοι.

 

     4.2 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

     1)  Ομάδα  Παναττικού  Πρωταθλήματος  Ανδρών

          Η ομάδα θα προκύπτει βάσει των μέσων όρων των αθλητών μέχρι και την τελευταία αγωνιστική του  

          εσωτερικού ομαδικού πρωταθλήματος, πριν την τέλεση της κάθε αγωνιστικής του Παναττικού.

          Στην εκάστοτε χρονικά επιλογή, οι αθλητές πρέπει :

          α) να έχουν συμπληρώσει το 70% των παιχνιδιών της διοργάνωσης που έχουν ήδη διεξαχθεί και

          β) να έχουν αγωνιστεί στις 2 από τις 3 τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

          Μέχρι τις 31/12 του τρέχοντος έτους, την ομάδα θα αποτελούν οι 7 πρώτοι μέσοι όροι αθλητών Β’  

          και Γ’ κατηγορίας.

         Από την 01/01 του αμέσως επομένου έτους, η ομάδα θα αποτελείται από τους μέσους όρους των

         Αθλητών που θα βρίσκονται στις θέσεις 8 έως 14 της κατάταξης.

     2) Ομάδα Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανδρών

          Η ομάδα θα ανακοινώνεται 1 μήνα πριν την ημερομηνία τέλεσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και

          θα αποτελείται από τους 7 πρώτους μέσους όρους του εσωτερικού ομαδικού πρωταθλήματος, όπως

          θα έχουν διαμορφωθεί την συγκεκριμένη αυτή χρονική στιγμή.

     3)  Από την προαναφερόμενη ημερομηνία ανακοίνωσης των μελών της ομάδας του Πανελληνίου Πρωτα-

          θλήματος και μετά, όσοι αθλητές Β’ και Γ’ κατηγορίας έχουν επιλεγεί στην ομάδα αυτή, δεν θα έχουν

          πλέον το δικαίωμα συμμετοχής στο Παναττικό Πρωτάθλημα.

     4)  Σε περίπτωση διαφοροποίησης ή τροποποίησης των ισχυόντων δεδομένων, όπως για παράδειγμα,

          ακύρωση διεξαγωγής Παναττικού Πρωταθλήματος ή τροποποίηση συμμετοχών στη διεξαγωγή του

          Πανελληνίου Πρωταθλήματος, το Δ.Σ. έχει την δυνατότητα να τροποποιήσει εν μέρει όλα τα προ-

          αναφερόμενα, πάντα υπό τον γνώμονα της όσο το δυνατόν καλύτερης παρουσίας του στους αγώνες.

     5)  Ομάδες  Πανελληνίου και Παναττικού Πρωταθλήματος  Γυναικών

          Αντίστοιχα με τις ομάδες των ανδρών, οι αθλήτριες  θα επιλέγονται με τον ίδιο τρόπο που ισχύει

          και για τους αθλητές και θα είναι οι 6 πρώτοι μέσοι όροι για την ομάδα του Πανελληνίου Πρωταθλή-

          ματος  Γυναικών και οι 5 πρώτοι μέσοι όροι Β’ και Γ’ κατηγορίας για την ομάδα του Παναττικού 

          Πρωταθλήματος  Γυναικών. Δεδομένου ότι, όσον αφορά στις αθλήτριες, ισχύουν ιδιαίτερες συνθήκες,

          όπως για παράδειγμα, μικρός αριθμός αθλητριών, το Δ.Σ. έσει την δυνατότητα συγκρότησης των

          ομάδων γυναικών με ανάλογες σχετικές αποφάσεις και σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο Προπονητή.

 

     4.3  ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

     Κύριος υπεύθυνος των αντιπροσωπευτικών ομάδων είναι ο Προπονητής, ο οποίος ορίζεται από το Δ.Σ.

     του Σωματείου. Αν για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπάρχει πιστοποιημένος προπονητής, το Δ.Σ. του Σωμα-

     τείου ορίζει κάποιο μέλος του, για το οποίο θεωρεί πως έχει τις ικανότητες να αναλάβει τον ρόλο αυτό.

     Υπάρχει η δυνατότητα ορισμού διαφορετικών προπονητών για κάθε αντιπροσωπευτική ομάδα. Στην περί-

     πτωση αυτή, πρέπει να ορίζεται και Γενικός Προπονητής, ο οποίος θα φέρει συνολικά την ευθύνη.

     Ο Προπονητής ή οι προπονητές των αντιπροσωπευτικών ομάδων του Σωματείου δέον να επιλέγονται

     στην αρχή κάθε αγωνιστικής περιόδου. Σε περίπτωση, όμως, που η κάθε επιλογή δεν θεωρηθεί άμεσα

     σκόπιμη, υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί όταν κρίνει και αποφασίσει το Δ.Σ..

     Ο προπονητής είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σύνθεση της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο, για τις αλλα-

     γές κατά την διάρκεια του αγώνα, την διάγνωση της κατάστασης των διαδρόμων, την συνδρομή και παροχή

     βοήθειας και οδηγιών προς τους αθλητές και αθλήτριες και την εν γένει διατήρηση υψηλού αγωνιστικού

     πνεύματος των αθλητών και αθλητριών κατά την διάρκεια της αποστολής.

     Μετά την επιλογή των αθλητών και αθλητριών για τον επερχόμενο αγώνα και κατόπιν της τέλεσης αυτού,  

     είναι υποχρεωμένος να δίνει γραπτή έκθεση των παρατηρήσεών του στο Δ.Σ. του Συλλόγου.

 

     4.4  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

     1)  Ο μέσος όρος των αθλητών και αθλητριών θα ανακοινώνεται μέσα στις επόμενες 3 ημέρες της τέλεσης

        της κάθε αγωνιστικής του εσωτερικού πρωταθλήματος.

    2)  Δεν επιτρέπεται στον/στην προπονητή κάθε ομάδας να αγωνίζεται ταυτόχρονα και ως αθλητής /

          αθλήτρια.

     3)  Οι αθλητές και οι αθλήτριες των αντιπροσωπευτικών ομάδων πρέπει :

          ▪ να εκτελούν πιστά τις οδηγίες των προπονητών και των αρχηγών αποστολής, χωρίς παράπονα,

             αντιρρήσεις και γενικά συμπεριφορές που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το γενικό κλίμα της ομάδας. 

             Σε περίπτωση διαφωνίας τους, μπορούν να την εκφράσουν εγγράφως, ζητώντας και ακρόαση από το

             Δ.Σ., μετά την λήξη των αγώνων.

          ▪ να προσέρχονται και να συμμετέχουν με συνέπεια σε όλες προπονήσεις και στις κοινές εκδηλώ-

             σεις των ομάδων

          ▪ να αγωνίζονται με ψυχραιμία και αγωνιστικό πάθος, αποδίδοντας το μέγιστο των δυνατοτήτων τους

          ▪ να επιδεικνύουν φίλαθλο πνεύμα, τηρώντας τις διατάξεις των κανονισμών και τις αποφάσεις των

             διαιτητών

          ▪ να προσέχουν ιδιαίτερα την εμφάνιση και την συμπεριφορά τους, τόσο στις εντός όσο και στις εκτός

             έδρας αποστολές

          ▪ να διατηρούν σε άριστη κατάσταση το υλικό που τους παραδίνεται από το Σωματείο και να το

             επιστρέφουν στις προθεσμίες που θα ορίζονται κάθε φορά.

     4)  Οι αθλητές και αθλήτριες που θα επιλεγούν, έχουν την υποχρέωση να αποδέχονται την εκάστοτε

          πρόσκλησή τους στις αντιπροσωπευτικές ομάδες, εκτός κι αν συντρέχει σοβαρός λόγος για την μη

          συμμετοχή τους, τον οποίο οφείλουν να αναφέρουν έγκαιρα.

          Σε περίπτωση άρνησης αθλητή ή αθλήτριας να ακολουθήσει τις υποχρεώσεις των αντιπροσωπευτι-

          κών ομάδων του Σωματείου, χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος και χωρίς να ενημερώσει έγκαιρα,

          όπως οφείλει, αυτό σημαίνει την αυτόματη αποβολή του από το σύστημα επιβραβεύσεων του Σωμα-

          τείου (χρηματική και τιμητική), καθώς και την παραπομπή του στην Πειθαρχική Επιτροπή.

6)   Σε αθλητές και αθλήτριες των αντιπροσωπευτικών ομάδων, για τους αγώνες, ανάλογα με την

      περίπτωση, θα παρέχονται έξοδα  μετακίνησης, διαμονής (για εκτός έδρας αποστολές) και διατροφής,  

      μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ., το οποίο θα καθορίζει κάθε φορά το ύψος του ποσού που θα

      διατεθεί.

     6)  Δεν υπάρχει αμοιβή για συμμετοχή στις αντιπροσωπευτικές ομάδες.  Υπάρχει η δυνατότητα, μετά από

          απόφαση του Δ.Σ., να καθορισθούν, είτε εκ των προτέρων, είτε εκ των υστέρων, κάποια πριμ επιδό-

          σεων, υπό μορφή παροχών, ανάλογα με την περίπτωση.

     7)  Όλες οι αποστολές των αντιπροσωπευτικών ομάδων συντονίζονται και κατευθύνονται από το Δ.Σ.

          του Σωματείου. Οι αποστολές αυτές είναι ή επίσημες (επίσημοι και φιλικοί αγώνες) ή ανεπίσημες

          (προπονήσεις, προετοιμασία), εντός ή εκτός έδρας.

          Τις αποστολές αποτελούν :

           Α) ο αρχηγός αποστολής

           Β) ο υπεύθυνος προπονητής

           Γ) οι αθλητές/αθλήτριες

           Δ) συνεργάτης ή βοηθός του αρχηγού αποστολής ή του προπονητή, εφ’όσον αυτό κριθεί απαραίτητο  

               από το Δ.Σ.

           Τα βασικά καθήκοντα του αρχηγού αποστολής είναι :

           Α)  οργανώνει και παρακολουθεί τις διαδικασίας συγκέντρωσης των ομάδων, καθώς και αναχώρησης

                 αυτών (για τις εκτός έδρας αποστολές)

           Β)  φροντίζει τα των ομάδων στους εκάστοτε χώρους αγώνων

           Γ)  είναι πάντα ενήμερος και φροντίζει να ενημερώνει και τους συνεργάτες του για το πρόγραμμα της     

                κάθε αποστολής

           Δ) παρίσταται στις συγκεντρώσεις πριν τους αγώνες (managers meeting)

           Ε)  είναι συνέχεια παρών κατά την διάρκεια των αγώνων

           Ζ) βεβαιώνεται ότι όλοι οι αθλητές/αθλήτριες τηρούν τους κανόνες των αντιπροσωπευτικών ομάδων

                και παρεμβαίνει σε κάθε περίπτωση που απαιτείται

           Η) καθ’όλη την διάρκεια της αποστολής ενημερώνει το Δ.Σ. σχετικά με την εξέλιξη των αγώνων,

                 είτε αγωνιστική είτε διαδικαστική

           Θ) μετά την ολοκλήρωση της αποστολής καταθέτει στο Δ.Σ. πλήρη και αναλυτική έκθεση

                πεπραγμένων.

 

     5.  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

     Τα μέλη του Σωματείου, οι αθλητές/αθλήτριες και οι προπονητές έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται  

     με τις διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας, του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού του Σωμα-

     τείου, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις των οργάνων του Σωματείου και να συμπεριφέρονται με ευ-

     πρέπεια, ευταξία, σεβασμό, τηρώντας τις αρχές του φιλάθλου πνεύματος.

     Η παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τον  

     παρόντα κανονισμό ποινές.

 

     Οι ποινές για τα παραπτώματα είναι :

1)    Έγγραφη επίπληξη

2)   Χρηματικό πρόστιμο

3)   Αναστολή τυχόν προνομίων που έχουν δοθεί σε αυτόν από το Σωματείο

4)   Αγωνιστικός αποκλεισμός από εσωτερικές διοργανώσεις

5)   Αποκλεισμός από αντιπροσωπευτικές ομάδες του Σωματείου

6)   Πρόσκαιρη απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους και λοιπούς χώρους εκδηλώσεων του Σωματείου, μέχρι και 2 χρόνια

7)   Διαγραφή

 

     Όλες οι ποινές είναι δυνατόν να επιβληθούν με χρονική αναστολή. Η διάρκεια της αναστολής ορίζεται από  

     την Πειθαρχική Επιτροπή. Αν ο τιμωρημένος με αναστολή παραπέσει σε άλλο παράπτωμα κατά την διάρ-

     κεια της αναστολής του, τότε η αρχική ποινή τίθεται σε εφαρμογή συμπληρωματικά με την νέα ποινή. Αν

     υποπέσει στο ίδιο παράπτωμα, τότε η αρχική ποινή διπλασιάζεται.

     Σε πρόσωπο που διέπραξε περισσότερα από ένα πειθαρχικά παραπτώματα επιβάλλεται σε αυτό συνολική

     ποινή που αποτελείται από το άθροισμα των ποινών.

     Κατά την επιβολή της ποινής εκτιμώνται η βαρύτητα του παραπτώματος σε συνάρτηση με τις συνθήκες  

     που αυτό συνέβη, καθώς και η προγενέστερη διαγωγή του ενεχομένου και η προσφορά του στο άθλημα.

     Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να είναι είτε αρνητικά είτε θετικά και να οδηγήσουν στην μείωση ή την

     αύξηση των ποινών.

     Αρνητικά στοιχεία θεωρούνται : α) υποτροπή β) κατοχή (ισχύουσα ή προγενέστερη) υπεύθυνης θέσης  

     (Δ.Σ., Επιτροπές).

     Θετικά στοιχεία θεωρούνται : α) η προηγούμενη καλή συμπεριφορά β) η εκδήλωση μεταμέλειας και η

     συγγνώμη (δημόσια, αν κριθεί απαραίτητο).

     Τα παραπτώματα που στοιχειοθετούν πειθαρχικές παραβάσεις όλων είναι :

1)    Απρεπής ή προκλητική συμπεριφορά ή έλλειψη σεβασμού προς τα μέλη της διοίκησης ή άλλα όργανα του Σωματείου, φιλάθλους, αθλητές, παράγοντες, επισήμους ή άλλους παρευρισκομένους σε χώρο που χρησιμοποιείται από το Σωματείο ή την Ε.Γ.Ο. ή άλλα σωματεία, για αγωνιστική ή άλλη εκδήλωση.

2)   Παραβίαση του Καταστατικού ή του Εσωτερικού Κανονισμού του Σωματείου, των κανονισμών της Ε.Γ.Ο., του Αθλητικού Νόμου και ανυπακοή σε αποφάσεις του Δ.Σ., της Γ.Σ. ή άλλων οργάνων του Σωματείου.

3)   Βάναυση ή βίαιη συμπεριφορά, απόπειρα βιαιοπραγίας ή βιαιοπραγία σε αθλητές, παράγοντες, διαιτητές ή άλλους παρευρισκομένους σε χώρο που χρησιμοποιείται από το Σωματείο ή την Ε.Γ.Ο. ή άλλα σωματεία, για αγωνιστική ή άλλη εκδήλωση.

4)   Εσκεμμένη μειωμένη απόδοση σε αγώνες, περίπτωση δωροδοκίας.

     Για όλα τα παραπτώματα, μπορεί να επιβληθεί από το Δ.Σ. και χρηματική ποινή, το ύψος της οποίας  

     καθορίζεται από αυτό.

     Η ποινή της διαγραφής μέλους επικυρώνεται από την Γ.Σ., η οποία μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως για τον  

     σκοπό αυτό. Το μέλος που κατηγορείται έχει την δυνατότητα να υποβάλλει έγγραφη απολογία προς την  

     Γ.Σ., τρεις ημέρες πριν την σύγκλισή της.

     Η ποινή της διαγραφής από το μητρώο των αθλητών, επιβάλλεται από το Δ.Σ..

     Η Επιτροπή Πρωταθλημάτων μπορεί να επιβάλλει ποινές που ορίζονται από τον κανονισμό των αγώνων  

     και έχουν σχέση με αγωνιστικά θέματα, όπως μηδενισμός, αφαιρέσεις βαθμών κ.λπ. Σε αυτή την  περί-

     πτωση μπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία ένστασης.

     Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για την οριστική επιβολή των ποινών.

     Το Δ.Σ. έχει την δυνατότητα κλήσης σε απολογία, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Πειθαρχικής  

     Επιτροπής.

 

 

Οποιαδήποτε περίπτωση δεν καλύπτεται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, παραπέμπεται στο Καταστατικό του Σωματείου ή τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Γ.Ο. ή τον Αθλητικό Νόμο.

 

Όλα τα μέλη και οι αθλητές/αθλήτριες του Σωματείου έχουν την υποχρέωση να αποδεχθούν απόλυτα τον Εσωτερικό Κανονισμό και να τον εφαρμόζουν.

Άγνοια του Εσωτερικού κανονισμού θεωρείται απαράδεκτη.

 

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός,έφερε υπογραφές της Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. και  αφού συζητήθηκε στην Γ.Σ. του Σωματείου, ψηφίστηκε και εγκρίθηκε στο σύνολό του και στη συνέχεια υπεγράφη και από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.

 

 

 

 

Η Πρόεδρος                                                                              Ο Γεν. Γραμματέας

                          Καρροπούλου Ε.                                                                            Παπαχρήστου Π.

 

 

 

 

 

31/01/2019 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

 

 

 

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

Αντιπρόεδρος                                                  Ταμίας                                                       Έφορος

              Ανίσης Δ.                                                 Πελέκης Ε.                                                Αγγουριδάκης Θ.

 


e-mail: a.s.m.kithiros@gmail.com


ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΕΝΑ ΚΑΡΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗMΗΤΡΗΣ ΑΝΙΣΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΛΕΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΕΦΟΡΟΣ
ΘΕΜΗΣ ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

e-mail: a.s.m.kithiros@gmail.com